หมายเหตุ  บ้านพักรับรอง เขื่อนวชิราลงกรณ เปิดบริการสำหรับกิจการภายใน กฟผ. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง และการเปลี่ยนแปลงที่พักตามความเหมาะสมได้ทุกกรณี