เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นหน่วยงานในสังกัด ชฟน. สายงานผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตก โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย จ.กาณจนบุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ

• ดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า โดยสอดคล้องกับแผนการระบายน้ำของกรมชลประทาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยส่งมอบผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อส่งต่อให้กับ กฟภ./กฟน. เพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

• ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยรอบ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้า และให้ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีเป็นพันธมิตรกับทุกโรง ไฟฟ้า