เป็นกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร
ซึ่งได้มีการทบทวนใหม่ตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไป โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภาย
นอก(SWOT) ซึ่งสรุปมาจากการระดมความคิดของคณะทำงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเขื่อนวชิราลงกรณ
เพื่อกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งในปี 2556 แผนปฏิบัติการเขื่อนวชิราลงกรณ ประกอบด้วยแผน
ปฏิบัติการ จำนวน 10 แผนดังนี้คือ

1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าด้านการผลิตและบำรุงรักษา
2. แผนการสร้างความร่วมมือเรื่องน้ำกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้ำแม่กลอง
3. แผนสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษา
4. แผนพัฒนาองค์กรณ์สู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง SEPA
5. แผนพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
6. แผนบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
8. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขื่อนวชิราลงกรณ
9. แผนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เขื่อนวชิราลงกรณ
10. แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี