วิสัยทัศน์ : นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า INNOVATE POWER SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE