วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างการพัฒนาสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน