วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียน ด้วยนวัตกรรมเสริมสร้างการพัฒนาสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน