ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6406301 1

      ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ มีนโยบายส่งเสริม การพัฒนาเพื่อความยังยืน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านที่ 5 เรื่องการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เข้าถึง ในการขับเคลือนพื้นที่ความรับผิดชอบ ตามภารกิจของ กฟผ. ให้มีผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า เพื่อการบูรณาการมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน ในการพํฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขื่อน

6406301 2 6406301 3

6406301 4 6406301 5

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายนภเดช เกลียวศีริกุล นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ หน่วยงานราชการ กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติปิล็อคคี่ กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ ป.3 ต้น และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล)

6406301 6 6406301 7

6406301 8 6406301 9

      ต่อมา นายนภเดช เกลียวศีริกุล นายอำเภอทองผาภูมิ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีนายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายอภิรักษ์ ทองโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 นายชาญชัย พันธ์ไพโรจน์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้ร่วมงานเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน ประกอบไปด้วย 1.ฐานคนรักษ์สุขภาพ 2.ฐานคนมีน้ำยา 3.ฐานคนรักษ์แม่ธรณี 4.ไม้ผลท้องถิ่น 5.ฐานคนรักษ์แม่โพสพ 6.ฐานคนรักษ์น้ำ 7.ฐานคนมีไฟ 8.ฐานคนเอาถ่าน 9.ฐานคนรักษ์ป่า และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม " ทำนา ปลูกข้าว " 2. กิจกรรม " หลุมพอเพียง 3. กิจกรรม " ปลูกทุเรียน " 4. กิจกรรม " ปลูกถั่วเถา " 5. กิจกกรม " ปลูกหญ้าแฝก " 6. กิจกรรม " ทำคลองไส้ไก่ " 7. กิจกรรม " ปลูกต้นไม้"

6406301 10 6406301 11

6406301 12 6406301 13

      โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้าความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน เตรียมรับมือวิกฤตของโลกอนาคต ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ) แห่งนี้ จะเริ่มดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป

6406301 14 6406301 15