ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

6506171 1 6506171 2

      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ นางสาวบุญนาค ตรีสาคร หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากร นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 28 คน ให้ความรู้ ในเรื่องประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ของเขื่อนวชิราลงกรณ เยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ทั้ง 9 ฐานเรียนรู้ประกอบด้วย

6506171 3 6506171 4

      1. ฐานคนรักษ์สุขภาพ เรียนรู้สรรพคุณของพืชสมุนไพร อาทิ ฝาง อัญชัน และกิจกรรมสปาใบหน้า มือ และเท้า 2. ฐานคนมีน้ำยา เรียนรู้วิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากจุลินทรีย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 3. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากแนวคิด “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” และน้ำหมัก 7 รส 4. ฐานไม้ผลท้องถิ่น จัดแสดงการปลูกไม้ผลท้องถิ่นของอำเภอทองผาภูมิ อาทิ เงาะทองผาภูมิ ทุเรียน 5. ฐานคนรักษ์แม่โพสพ เรียนรู้การปลูกข้าวนาดอน เป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์ซอคาและแยแหของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติบ้านปิล็อกคี่ รวมถึงปลูกข้าวนาลุ่มเป็นข้าวพันธุ์ กข.41 ที่นิยมปลูกในเขตภาคกลาง 6. ฐานคนรักษ์น้ำ เรียนรู้การจัดการและอนุรักษ์น้ำโดยหลักธรรมชาติ อาทิ การขุดคลองไส้ไก่ การทำฝายน้ำล้น และฝายถาวร 7. ฐานคนมีไฟ เรียนรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม 8. ฐานคนเอาถ่าน เรียนรู้การทำถ่านธรรมชาติและประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในการไล่แมลง และ 9. ฐานคนรักษ์ป่า เรียนรู้การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกไม้ 5 ระดับ

6506171 5 6506171 6

      โดยมี นางสาวบุญนาค ตรีสาคร หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ นายนิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม พนักงานวิชาชีพระดับ 8 นายนพกร ขาวรุ่งเรือง ช่างระดับ 6 นายทวีคูณ คชนิล ช่างระดับ 5 และลูกจ้างจ้างเหมาแผนกบำรุงรักษาบริเวณ และคณะครูพาทำ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ

6506171 7 6506171 8