ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

6506201 1 6506201 2

      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ นางสาวบุญนาค ตรีสาคร หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ นางสาวอริยา ก้านทอง วิทยากรระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากร นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 19 คน ให้ความรู้ ในเรื่องประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของเขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม Work Shop การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ณ ห้องจัดนิทรรศการ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เวลาต่อมา เยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ทั้ง 9 ฐานเรียนรู้ประกอบด้วย

6506201 3 6506201 4

6506201 5 6506201 6

      1. ฐานคนรักษ์สุขภาพ เรียนรู้สรรพคุณของพืชสมุนไพร อาทิ ฝาง อัญชัน และกิจกรรมสปาใบหน้า มือ และเท้า 2. ฐานคนมีน้ำยา เรียนรู้วิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากจุลินทรีย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 3. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากแนวคิด “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” และน้ำหมัก 7 รส 4. ฐานไม้ผลท้องถิ่น จัดแสดงการปลูกไม้ผลท้องถิ่นของอำเภอทองผาภูมิ อาทิ เงาะทองผาภูมิ ทุเรียน 5. ฐานคนรักษ์แม่โพสพ เรียนรู้การปลูกข้าวนาดอน เป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์ซอคาและแยแหของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติบ้านปิล็อกคี่ รวมถึงปลูกข้าวนาลุ่มเป็นข้าวพันธุ์ กข.41 ที่นิยมปลูกในเขตภาคกลาง 6. ฐานคนรักษ์น้ำ เรียนรู้การจัดการและอนุรักษ์น้ำ โดยหลักธรรมชาติ อาทิ การขุดคลองไส้ไก่ การทำฝายน้ำล้น และฝายถาวร 7. ฐานคนมีไฟ เรียนรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม 8. ฐานคนเอาถ่าน เรียนรู้การทำถ่านธรรมชาติและประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในการไล่แมลง และ 9. ฐานคนรักษ์ป่า เรียนรู้การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกไม้ 5 ระดับ

6506201 7 6506201 8

6506201 9 6506201 10

      โดยมี นางสาวบุญนาค ตรีสาคร หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ นายนิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม พนักงานวิชาชีพระดับ 8 กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนวชิราลงกรณ นายทวีคูณ คชนิล ช่างระดับ 5 และลูกจ้างจ้างเหมาแผนกบำรุงรักษาบริเวณ และคณะครูพาทำ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ