ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6507211 1 6507211 2

      เขื่อนวชิราลงกรณ รับการทวนสอบโครงการการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 โดยการบูรณาการเข้ากับเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง (20400) เพื่อพัฒนาสู่การดำเนินงานตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ประจำปี 2565 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

6507211 3 6507211 4

6507211 5 6507211 6

      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 เป็นประธานเปิดประชุม OPEN MEETING การฝึกปฏิบัติ “การทวนสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล” ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 ที่ทำการเขื่อนฯ และให้การต้อนรับคณะผู้ทวนสอบ นางสาวพรศิริ สุพัฒน์ นักวิชาการ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนางสาวกุลธิดา เลิศเชาวยุทธ นักวิชาการ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยมีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหัวข้อหลัก และนายทวีเกียรติ ตระกูลภูชัย วิศวกรระดับ 9 ผู้ประสานงานสายงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เข้าร่วมประชุมรับการทวนสอบ

6507211 7 6507211 8

6507211 9 6507211 10

      สำหรับการฝึกปฏิบัติ “การทวนสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล” เพื่อพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เป็นผู้ตรวจประเมิน (ภายใน) ตามมาตรฐานสากล (QSHEE, ISO 26000, ISO 20400) หรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการฝึกปฏิบัติการทวนสอบพื้นที่ ทีมผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ของเขื่อนวชิราลงกรณ ตรวจประเมินพื้นที่ คลังจัดเก็บขยะอันตราย ของแผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเขื่อนวชิราลงกรณ โรงผลิตน้ำประปา ของแผนกบำรุงรักษาอาคาร กองบำรุงรักษาโยธา เพื่อตรวจรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบมาตรฐาน ISO26000

6507211 11 6507211 12

      จากนั้นจัดประชุม Close Meeting โดยมีนายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 เป็นประธานปิดการประชุม และคณะผู้ทวนสอบสรุปผลจากสิ่งที่ตรวจพบ ให้หน่วยงานนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ตรงกับการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 พร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานให้ครบถ้วน