ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6508271 1 6508271 2

      วันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) นำโดยนางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า นายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน นายวิมลไชย มงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายสังวาลย์ พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรและผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดกิจกรรม “นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี”

6508271 3 6508271 4

6508271 5 6508271 6

      นำโดย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ชุดที่ 1 และการดำเนินงานตามภารกิจของ กฟผ. รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

6508271 7 6508271 8