ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6508312 1 6508312 2

      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ นายชนัตพล ช้างน้อย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนำคณะอาจารย์ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนวชิราลงกรณ ทั้ง 9 ฐาน โดยมีคณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง