ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6510281 1 6510281 2

      เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายชวลิต กันคำ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขื่อนวชิราลงกรณ (คปอ-ขว.) มอบหมายให้คณะกรรมการ คปอ-ขว. ตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงาน เพื่อสำรวจสภาพการณ์ด้านความปลอดภัย และตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ แผนกหขว-ฟ. ต่อมาจัดประชุมคณะกรรมการ คปอ-ขว. ผ่านระบบ Video Conference ผ่าน MS Teams เพื่อพิจารณางานสำรวจความปลอดภัย และติดตามแผนงานประจำปี 2565