ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

        เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายศราวุธ ธนศิลปวิทยาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ นายพงษ์เทพ เจริญวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์-ปฏิบัติการ นายภาณุ ทิพย์ภาระ วิทยากรระดับ 10หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ นายพยุงศักด์ ตั้งเจริญ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอาคาร และนายชัยพิพัฒน์ เพ็งสอาด ช่างระดับ 5 กลุ่มงานนันทนาการร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ 233 ปี ณ บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

 

 

          ช่วงบ่าย นายศราวุธ ธนศิลปวิทยาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ นายพยุงศักด์ ตั้งเจริญ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอาคาร และนายชัยพิพัฒน์ เพ็งสอาด ช่างระดับ 5 กลุ่มงานนันทนาการเข้ารับการประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท จาก พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณในการประกอบคุณงามความดีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ ซึ่ง กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ ได้รับเกียรติเข้ารับการประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท ในครั้งนี้ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานทหาร สังกัด กองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งปฏิบัติภารกิจดูแลความมั่นคงของประเทศชาติ