ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED 2 ประจำปี 2562 ณ แผนกบำรุงรักษาทั่วไป เขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 
          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชาญชัย พันธ์ไพโรจน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา (กยว-ฟ.) ตำแหน่งผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED 2 โดยนายวิชิต ขวัญสูนู หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย (หรปว-ฟ.) ตำแหน่ง ผู้ควบคุมการดับเพลิง และนายปิติ ประชากุล หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาทั่วไป (หทว-ฟ.) ตำแหน่ง ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน นายพงศ์ธนัช ขวัญวิเศษ ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาทั่วไป ตำแหน่ง ผู้นำทางหนีไฟอาคารแผนกบำรุงรักษาทั่วไป พร้อมทีมงานทำการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ แผนกบำรุงรักษาทั่วไป เขื่อนวชิราลงกรณ
 
          โดยสมมุติเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า แผนกบำรุงรักษาทั่วไป สาเหตุเกิดจากการวางหัวแร้งแช่ทิ้งไว้ ใกล้วัสดุที่ติดไฟได้ ทำให้เกิดความร้อน เกิดเปลวไฟลุกไหม้เศษวัสดุ ภายในห้องซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ โดยจำลองเหตุเพลิงไหม้ห้องซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า แผนกบำรุงรักษาทั่วไป และมีการอพยพหนีไฟ ผู้ที่อยู่ในอาคารที่ทำการฯ อพยพไปยังจุดรวมพล 
 
          จากนั้นจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูและมีทีมสนับสนุน ได้แก่ ทีมอพยพ ทีมขนย้าย ทีมค้นหา ทีมดับเพลิง ทีมพยาบาล ทีมบริการ ทีมสำรวจความเสียหาย ทีมสิ่งแวดล้อม และทีมศูนย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือในการรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้ระบุว่า สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป จะต้องมีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยอพยพหนีไฟ อันจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
          โดยมีนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อวชิราลงกรณ-1 (ช.อขว-1.) นายวิกรม เทียนอ่อน หัวหน้ากองบริหาร (กบหว-ฟ.) นายไชยยา สุขสมมล ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (หปอว-ฟ.) เป็นวิทยากรบรรยายขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนให้ได้ทราบขั้นตอนการซ้อมแผนที่ถูกต้อง  และฝ่ายความปลอดภัย กฟผ. (อฟภ.) เป็นที่ปรึกษาควบคุมดูแลการซ้อมแผน มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ต่อมาจัดประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2 ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ