ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
          เขื่อนวชิราลงกรณจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม " ให้กับชุมชนหมู่บ้านเสาหงส์ และหมู่บ้านสหกรณ์นิคม" เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและวางแผนการทำงานแบบพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 
          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ 1 เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ณ ห้องนิทรรศการ อาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ 
 
          โดยมีคณะทำงานโครงการชีววิถีฯ เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านเสาหงส์ และหมู่บ้านสหกรณ์นิคม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน จำนวน 45 คน โดยมีการแนะนำผู้เข้ารับการอบรม การละลายพฤติกรรม การบรรยายให้ความรู้ตามหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนแผนงานและโครงการต่อยอดของชุมชน พร้อมนำเสนอโครงการความคาดหวังของชุมชน เพื่อให้ชุมชนรู้จักวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมีนายสุรพล กองแก้ว เป็นวิทยากรอบรม 
 
          ต่อมาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาย กระต่ายเพ็ชร์ นำชุมชนหมู่บ้านเสาหงส์ และหมู่บ้านสหกรณ์นิคม เข้ารับการอบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องอบรมเรือนเพาะชำ เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โครงการชีววิถีฯ ทางด้านทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และนำคณะพัฒนาชุมชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตร การประมง การปศุสัตว์ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้สารเคมี ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น