ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
          เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 นางสาวชมพูนุท ปิ่นน้อย หัวหน้าแผนกพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Tourism and Hospitality Management ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับบ้านพัก ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ นักประชาสัมพันธ์ และผู้ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง 
 
          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อุษณีย์ ผาสุก ดร.อังศุมาลิน จำนงชอบ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด และ ดร.กฤติกา สายณะรัตร์ชัย อาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ณ อาคารตะนาวศรี เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมลงพื้นที่ชุมชนรอบเขื่อนวชิราลงกรณเพื่อนำมาเป็นกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสินทรัพย์เชิงการท่องเที่ยว และสามารถประยุกต์ใช้การบริหารจัดการสินทรัพย์เชิงการท่องเที่ยว ตลอดจนหลักการบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของ กฟผ.