Get Adobe Flash player

ข้อมูลร้องเรียน

 

 

เป็นกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร
ซึ่งได้มีการทบทวนใหม่ตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไป โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภาย
นอก(SWOT) ซึ่งสรุปมาจากการระดมความคิดของคณะทำงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเขื่อนวชิราลงกรณ
เพื่อกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งในปี 2556 แผนปฏิบัติการเขื่อนวชิราลงกรณ ประกอบด้วยแผน
ปฏิบัติการ จำนวน 10 แผนดังนี้คือ

1. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าด้านการผลิตและบำรุงรักษา
2. แผนการสร้างความร่วมมือเรื่องน้ำกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้ำแม่กลอง
3. แผนสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษา
4. แผนพัฒนาองค์กรณ์สู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง SEPA
5. แผนพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
6. แผนบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
8. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขื่อนวชิราลงกรณ
9. แผนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เขื่อนวชิราลงกรณ
10. แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เขื่อน กฟผ.Navigation

เว็บไซต์ภายนอก
บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์